Авторландыру

Логин:
Құпия сөз:

Егер сіз әлі тіркелмесеңіз тіркеу нысанына өтіңіз

Қалаулыға қосу
 
Ұлттық қорғаныс университеті бастығының блогі

Сурет галереясы

ОТКРЫТИЕ НОВОГО КОМПЛЕКСА НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ОБОРОНЫ В г. АСТАНЕ
Международное сотрудничество
Официальный визит депутатов Парламента во главе с Даригой Назарбаевой в Национальный университет обороны
ЧЖАН ХАНЬХУЭЙ Черезвычайный и Полномоченный Посол Китайской Народной Республики в РК с лекцией на тему «Общая ситауция в мире и сегодняшнее развитие Китая», 2018 г.
генерал-лейтенант А.П ЛАПИН Командующий войсками Центрального военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации лекция на тему: «Планирование и результаты операции Военно-космических сил России в Сирийской Арабской Республике», 2018 г.
вице-адмирал БЕН БЕККЕРИНГ Военный представитель Нидерландов в НАТО и ЕС лекция на тему «Опыт Нидерландов по участию в миротворческих операциях НАТО и ООН», 2017 г.
генерал-лейтенант ЧАРЛЬЗ БРАУН Заместитель командующего ЦЕНТКОМ США визит с лекцией на тему: «Опыт операций Центрального Командования США», 2017 г.
Л.Г. ИВАШОВ Президент Академии геополитических проблем, действительный член Академии национальной безопасности РФ, доктор исторических наук, профессор кафедры международной журналистики Московского государственного института международных отношений
генерал-лейтенант МАЙКЛ ГАРРЕТ Командующий Сухопутным компонентом Центрального командования ВС США с лекцией на тему «Планирование мультинациональных военных операций», 2016 г.
С.Ф. ВИКУЛОВ Президент Академии проблем военной экономики и финансов прочитал лекцию на тему «Военная экономика», 2016 г.

Бейнематериалдар

Фильм о Национальном университете обороны имени Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы

«Бағдар» әскери-теориялық журналы

Багдар (Копировать).jpg
«Бағдар» әскери-теориялық журналы Ұлттық қорғаныс университетімен басылып шығарылады. №13220-Ж есептік тіркеу туралы куәлігі Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігімен 2012 жылғы 11 желтоқсанда берілген. ISSN 2306-7357.
Басылым мерзімділігі тоқсанына 1 рет.

БАС РЕДАКТОР

Рыспаев А.Н.  PhD, қауымдастырылған профессор – Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы атындағы Ұлттық қорғаныс университетінің бастығы, , генерал-майор.


РЕДАКЦИЯЛЫҚ АЛҚА:

Бас редактордың орынбасары Акшулаков К.Ж.  PhD,қауымдастырылған профессор – ҒЗИ қару-жарақ пен әскери техникасының бастығы, полковник. 

Жауапты хатшысы-Искакова Н.С., т.ғ.к. –әскери ғылыми-зерттеу орталығының аға қызметкері, капитан.


РЕДАКЦИЯЛЫҚ АЛҚА МҮШЕЛЕРІ:

Телелим А.М., ә.ғ.д., профессор – Украина Ұлттық қорғаныс университетінің бастығы, генерал-лейтенант.
Копытко В.К., ә.ғ.д., профессор – Ресей Федерациясы Қарулы Күштерінің БШ академиясы, генерал-майор.
Булойчик В.М., т.ғ.д., профессор - Беларусь Республикасы Әскери Академиясы, полковник.
Шлейко М.Е., ә.ғ.д., доцент – Ұлттық қорғаныс университетінің профессоры, отставкадағы полковник.
Ахметов Ж.Х., ә.ғ.д., профессор – ҚР Ұлттық ұланы факультетіның бастығы, генерал-майор. 

Тогусов А.К.,техн.ғ.к., доцент – Ұлттық қорғаныс университеті бастығының бірінші орынбасары, полковник.«БАҒДАР» ӘСКЕРИ-ТЕОРИЯЛЫҚ ЖУРНАЛЫНДА ЖАРИЯЛАНАТЫН ҚОЛЖАЗБАЛАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР


 1. Мақалалар журналда қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде жарияланады. Ғылыми мақаланың қолжазбасы А4 форматында кестелерді (суреттерді) қоса алғанда 5 бет көлемінен аспауы тиіс. Мақала редакциялық алқаға (хатшыға) қағаз нұсқада және электронды түрде бір данада ұсынылады (Офис 2000, Word, Times New Roman,14 pt)
 2. Мәтін гарнитурасы орыс тілінде - Times New Roman, кегль – 14, жол аралығы-1. Мемлекеттік тілдегі мәтін қарібі -Times New Roman KZ, кегль – 14, жол аралығы-1. Ғылыми мақаланың атауы беттің ортасында бас әріптермен ГОСТ 7.5-98. талаптары бойынша беріледі. Мақала атауының үстіңгі сол жақ бұрышында ӘОЖ (әмбебап ондық жіктегіш) орналасады. Мақала атауының үстінде автор туралы мәлімет: аты-жөні, тегі, ғылыми дәрежесі, ұйымның атауы, одан кейін түйіндеме, түйін сөздер, мақала мәтіні беріледі Мақала мәтінінен кейін әдебиеттер тізімі, одан әрі түйін (қазақ, орыс және ағылшын) үш тілде рәсімделеді.
 3. Ғылыми мақала қолжазбасына қоса беріледі:
  – сарапшылар қорытындысы, оның негізінде ашық басылымға жариялануға рұқсат беріледі;
  – мақалаға рецензия (ғылым кандидаты, докторы, Рh.D докторы ғылыми дәрежесі бар тұлғалардан басқа);
  – мөртаңбалы мөрмен расталған және сол мақаланы басылымға ұсынған ЖОО кафедрасының отырысы хаттамасынан көшірме.
 4. Ғылыми мақала қолжазбасын жазу кезінде келесі талаптарды ескеру қажет:
  – мәтінде қолжазбадағы ақпарат дереккөздеріне сілтеме төртбұрышты жақшада ГОСТ 7.32-2001 талаптарына сәйкес беріледі, мысал үшін [1];
  – түрлі-түсті суреттер (кестелер, сұлбалар, диаграммалар) сурет түрінде рәсімделеді, оларға ғылыми мақаладағы мәтінде сілтеме беріледі. Атауы суреттің астына, беттің ортасына келтіріліп, ГОСТ 7.32-2001 талаптарына сәйкес орналастыру керек;
  – кестелер ГОСТ 7.32-2001.талаптарына сәйкес рәсімделеді.
 5. Берілген талаптарға сәйкестікте рәсімделмеген мақалалар басылымға қабылданбайды.

Ғылыми мақаланың мазмұны үшін автор (лар) жауапты. Редакция алқасы өзіне жариялау немесе қолжазбаны басылымға жарияламау құқығын қалдырады. Редакцияға келіп түскен қолжазбалар қайтарылмайды.
Барлық ниет білдіргендерге өздерінің ғылыми мақалаларын «Бағдар» журналында жариялауына болады.


Материалдарды:Индекс 010000, Ақмола қаласы, Тұран 72 данғылы.